ลำดับ

รายการ

ดาวน์โหลด

1

คำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 569/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิชาแพทยศาสตร์

2

คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันพระบรมราชชนก ที่ 281/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี