Button เริ่มต้น

ประเทศไทยประสบกับปัญหาการขาดแคลนพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานผลิตพยาบาลเพื่อใช้เองในกระทรวง โดยมีการก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์
หลายแห่งทั่วประเทศ

Button 2474 2489

พ.ศ.๒๔๗๔ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้มีการพัฒนามาเป็นวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันมีวิทยาลัยพยาบาลจำนวน ๓๐ แห่ง กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

Button 2536

พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้มีการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุขใหม่ โดยรวมวิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลผดุงครรภ์       และวิทยาลัยการสาธารณสุขที่สังกัดอยู่ในกรมต่าง ๆ มารวมกันเป็นหน่วยงานใหม่ ตั้งเป็นสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Button2536 ต่อ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๐ ตอนที่ ๒๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ ฉบับพิเศษ หน้า ๒๑-๒๙ และต่อมา
ได้รับพระราชทานนาม ว่า “สถาบันพระบรมราชชนก” ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๓/๑๒๘๑๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๗ โดยมีฐานะเป็นส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นสิริมงคล นิมิตหมายแห่งวิชาชีพการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
ได้ขอพระราชทานนามวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สำหรับวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี”   โดยมีชื่อเดิมต่อท้าย ยกเว้นวิทยาลัยพยาบาลที่เคยได้รับชื่อพระราชทานมาก่อน ยังคงชื่อเดิมไว้
มีจำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม และวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Button 2540

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ วิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าสมทบกับคณะพยาบาลศาสตร์ ในภูมิภาคเดียวกัน      เพื่อปรับหลักสูตรให้เป็นพยาบาลศาสตรบัณฑิต และเข้ารับปริญญาบัตร โดยในภาคเหนือ สมทบกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๓ แห่ง สมทบกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๓ แห่ง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมทบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน ๖ แห่ง ในภาคตะวันออกสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๒ แห่ง ในภาคใต้สมทบ
กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน ๕ แห่ง และภาคกลางสมทบกับ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๙ แห่ง สมทบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๑ แห่ง

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้อนุมัติงบประมาณการก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การดูแลสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีภารกิจตามสถาบันอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ และให้ใช้ชื่อวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ตาม หนังสือวังสระปทุม ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ เรื่อง ขอพระราชทานชื่อวิทยาลัยพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข และได้เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๘

Button 2562

วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควร
มีกฎหมายว่าด้วยสถาบันพระบรมราชชนก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทำหน้าที่รัฐสภา เรียกว่า “พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.๒๕๖๒”

คณะพยาบาลศาสตร์