SAR โดย เกด

ลำดับที่

รายการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

1

Cover : รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  “ระดับคณะ”

2

ส่วนที่ 1 : ส่วนนำ

3

ส่วนที่ 2 : ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ “ระดับคณะ” ประจำปีการศึกษา 2563

4

องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย

5

องค์ประกอบที่ 3 : การบริหารวิชาการแก่สังคม

องค์ประกอบที่ 4 : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6

องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ

7

องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ (ต่อ)

8

ส่วนที่ 3 : สรุปผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ ระดับคณะ

9

เล่มรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) “ระดับคณะ”